Verwerkersovereenkomst

Jij als Klant van Call4Less hebt een account aangemaakt bij
telefonieplatform. Van alle gesprekken die jij als klant met het
platform voert en die worden opgenomen (aan jou de keuze in het
platform) zijn en blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van jou als
klant en jij voert daarover zelf het beheer. Call4Less treedt op als verwerker,
dit slechts ten behoeve van het faciliteren van de gesprekken. Met de
inhoud van de gevoerde gesprekken kan en doet Call4Less niets. Call4Less
kan dus alleen zien dat er gebeld is tussen bepaalde nummers, hoe lang
en wanneer, maar niet wat is besproken. Dit geldt tevens voor diensten die
in het platform worden afgenomen. Nadat je geen klant meer wenst te
zijn, worden de gegevens binnen 8 weken verwijderd. Deze tijd is nodig
om de laatste afrekening te kunnen doen en de gegevens uit de back-ups
te kunnen verwijderen.

Jij als Klant van Call4Less (Verantwoordelijke) mag een groot belang
hechten aan een adequate bescherming van je gegevens, die uitsluitend
ten behoeve van de eerder genoemde taken worden verwerkt en niet
buiten dit verwerkingsdoel geschieden.

Call4Less als Verwerker:

 • zal behoudens voor overeengekomen technische back-up procedures,
  generlei kopieën van voornoemde informatie en van de daaraan
  gerelateerde gegevens onder zich houden;
 • onthoudt zich van handelingen die het bestaande recht van
  Verantwoordelijke, op toegang tot aangeleverde informatie kunnen
  belemmeren, anders dan op grond van het bovenstaande;
 • zal al die maatregelen nemen die in redelijkheid van haar gevergd
  kunnen worden, teneinde de aan haar ter beschikking zijnde gegevens
  van Verantwoordelijke in voldoende mate te beveiligen. Indien sprake is
  van een (potentieel) datalek zal de Verwerker de Verantwoordelijke
  daarover onverwijld in kennis stellen, althans binnen 24 uur nadat het
  (potentiële) lek is geconstateerd.
 • zal zich overigens – voor zover van toepassing – steeds houden aan de
  verplichtingen aan haar opgelegd inzake de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming.
 • verwerkt de gegevens uitsluitend in opdracht van Verantwoordelijke.
  De zeggenschap van de door Verwerker bewerkte gegevens, zullen bij
  Verantwoordelijke berusten. De zeggenschap over de in de vorige zin
  omschreven gegevens komt nimmer bij Verwerker te berusten

Audit & controle

Jij als Verantwoordelijke kan de verplichtingen laten toetsen door een
nader te definiëren auditgroep en/of Registeraccountant en/of Register
EDP Auditor. Call4Less zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is redelijke
medewerking verlenen aan een dergelijk onderzoek waaronder het toegang
verlenen tot terzake relevante informatie. In geval van overmacht zullen
partijen in overleg treden teneinde de consequenties daarvan te
bespreken. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken
hebben geen rechtskracht.

Geschillen en toepasselijk recht
-Zit er een tegenstrijdigheid tussen deze verwerkersovereenkomst en de
overeenkomst die jij met ons hebt gesloten, dan prevaleert de
verwerkersovereenkomst van Call4Less
-Ieder geschil verband houdend met de uitvoering van de prestaties zal
worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter te Amsterdam,
daaronder begrepen de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort
geding.