Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen

Call4Less B.V. (Nederland), gevestigd en kantoorhoudende aan de Johan van Hasseltweg 12B, 1022 WV te Amsterdam hierna: ‘Call4Less of C4L’,

en

Klant, tezamen te noemen ‘Partijen’, zijn alleen deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

De van de onderhavige Algemene Voorwaarden afwijkende of aanvullende voorwaarden of bepalingen van een wederpartij zijn uitdrukkelijk niet geldig tussen partijen, tenzij Call4Less zelf uitdrukkelijk afwijkende voorwaarden of bepalingen bedingt of schriftelijk heeft geaccordeerd.

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 1. Begrippen

 • Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Call4Less geboden en de door Klant bestelde Diensten.
 • Aanbesteding: een opdracht van een opdrachtgever waarvoor opdrachtnemers zich kunnen inschrijven en waarbij moet worden voldaan aan van te voren opgestelde criteria.
 • Aanvaardingsdatum: de Overeenkomst start wanneer de offerte van Call4Less is ontvangen van de adviseur en deze (digitaal) is ondertekend en door middel van een ‘complete’ in het verzendprogramma retour is gezonden.
 • Aanvraag: het verzoek van Klant aan Call4Less om gebruik te kunnen maken van haar Diensten.
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Nederlandse uitwerking van de General Data Protection Regulation (GDPR) met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens in de Europese Unie en welke door Call4Less wordt nageleefd.
 • DDos-aanval: een vanaf meerdere computers uitgevoerde aanval waarbij de getroffen server zoveel verzoeken vanaf deze computers te verwerken krijgt dat de dienst niet meer te bereiken is en in sommige gevallen de achterliggende server zelfs crasht.
 • Dienst(en): de specifieke telecomdienst(en) die door Call4Less aan diens Klant(en) wordt/worden geleverd. Deze diensten worden nader omschreven in de Overeenkomst en op de websites van Call4Less. Diensten zijn flexibel afneembaar en kunnen dagelijks worden aangemaakt en opgezegd. Ten aanzien van alle dienstverlening in het platform van Call4Less geldt dat de functionaliteit wordt aangeboden op basis van ‘as is’. Dit betekent dat er geen rechten aan de Diensten kunnen worden ontleend.
 • bellen.call4less.nl: de webomgeving van Call4Less, te raadplegen met bijbehorende inloggegevens.
 • Hardware: hieronder wordt begrepen onder andere maar niet uitsluitend: telefoons en aanverwante hardware, zoals routers en switches.
 • Inloggegevens: de door Call4Less aan Klant verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord welke toegang geven tot bellen.call4less.nl.
 • Internet: het wereldwijde, onderling verbonden netwerk van netwerken dat gebruik maakt van het TCP/IP protocol voor het uitwisselen van datacommunicatie.
 • Kennisgeving ‘Gereed voor gebruik’: de kennisgeving inhoudende dat de betreffende dienst klaar is voor gebruik conform de verplichtingen van Call4Less.
 • Klant: Afnemer van diensten en producten van Call4Less, alsmede aan hem verbonden derden.
 • Looptijd van de Dienst(en): hier wordt verwezen naar het begrip ‘Opzegging’.
 • Noodwerkzaamheden: werkzaamheden, die op het moment dat ze wordenvoorgesteld, nodig zijn om een bestaande omstandigheid te beëindigen, of om het ontstaan van omstandigheden te voorkomen, die kunnen leiden tot: 1) gevaar voor personen of eigendommen; 2) onderbreking van een Dienst die wordt geleverd door het netwerk, of door een netwerk dat door derden wordt gegenereerd; 3) aanzienlijke schade voor Call4Less of derden.
 • Opzegging: het ‘per maand’ op schriftelijke of digitale wijze kunnen beëindigen van de Overeenkomst en/of opzeggen van Dienst(en).
 • Overmacht: elke omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen
  invloed hebben c.q. buiten de macht van een contractspartij ligt en waardoor de uitvoering van de overeenkomst (levering van producten en Diensten) wordt verhinderd of onmogelijk gemaakt, zoals in ieder geval – doch niet slechts: brand, overstroming, explosie, ongeval, oorlog, terrorisme, staking, embargo, overheidsvoorschrift, natuurramp, wetswijziging, sabotage, bedrijfsstoring, storing in de energie- of materiaalaanvoer door derden, transport-vertraging, niet tijdig leveren door leveranciers en derden partijen, ziekte en niet-beschikbaarheid van personeel van Call4Less en gebrekkigheid van voorgeschreven zaken, materialen en de programmatuur van derden.
 • Overeenkomst: de tussen Call4Less en Klant gesloten Overeenkomst welke Klant toegang geeft tot bellen.call4less.nl en waarover de Diensten worden aangeboden.
 • Platform: hiervoor wordt verwezen naar het begrip ‘onze software’.
 • Portering telefoonnummer: het overzetten van een bestaand nummer naareen nieuwe telecomaanbieder.
 • Proposities: Call4Less maakt in het aanbieden van haar Dienst(en) gebruik vandiverse pakketten. Deze kunnen door haar eenzijdig worden gewijzigd. Dezewijziging wordt door Call4Less tijdig aangekondigd.
 • RTP: Real-Time Transport Protocol; een protocol welke een gestandaardiseerdpakket-formaat definieert om audio en video over het internet te verzenden
 • SIP: Session Initiation Protocol; een protocol om multimedia-communicatie(audio-, video- en andere datacommunicatie) mogelijk te maken.
 • Startdatum: de datum waarop Call4Less aangeeft dat Freedom door Klant kanworden gebruikt.
 • Storingsdiensten: de organisatie die belast is met het opsporen en oplossen van storingen/onderbrekingen in de geleverde Diensten.
 • Telecommunicatienetwerk: de door Call4Less gebruikte, geëxploiteerde of in eigendom gehouden telecommunicatiesystemen.
 • VoIP dienst: een dienst die telefonie over een Internet Protocol netwerk mogelijk maakt.
 • VoIP netwerk: het door Call4Less geëxploiteerde aangeboden VoIP-platform waarover de Diensten worden aangeboden.
 • VoIP-platform: de Call4Less-diensten op het platform van VoIPGRID.
 • Leverancier: toeleverancier van Call4Less en ontwikkelaar van het telefonieplatform.
 • Call4Less: de rechtspersoon en het platform waarmee op flexibele wijzezakelijke telefonie-diensten kunnen worden uitgevoerd.
 • Call4Less app: een tool die het mogelijk maakt om via een Android of iOS smartphone VoIP gesprekken op te zetten en te ontvangen via het 4Gnetwerk of om bepaalde instellingen in bellen.call4less.nl aan te passen. Call4Less levert alleen de software en voor een juiste werking is de Call4Less app afhankelijk van de Hardware, het besturingssysteem en het netwerk van de eindgebruiker.
 • Webhooks; een Dienst waarbij een URL wordt aangeroepen en die vastomlijnde informatie over de telefonie genereert en transporteert.
 • Webphone: de door Call4Less zelfontwikkelde softwarematige telefoon die via een online omgeving kan worden benaderd en gebruikt.
 • WebRTC: software die het opzetten en ontvangen van VoIP gesprekken via bijvoorbeeld de computer mogelijk maakt. Call4Less levert alleen de software en voor een juiste werking is e.e.a. afhankelijk van de Hardware, het besturingssysteem en het netwerk van de eindgebruiker.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van erkende nationale feestdagen.
 • Wifi: een draadloos WLAN-netwerk via internet.

Dit algemene gedeelte van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle Diensten en op alle Aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan, en Overeenkomsten met de Klant al dan niet online overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit artikel 1 tot en met artikel 17.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Klant al dan niet online overeengekomen, tenzij door Klant en Call4Less uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen Call4Less en Klant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.4 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door Klant slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Call4Less schriftelijk akkoord zijn bevonden.

2.5 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:

a) de hoofdtekst van de Overeenkomst;
b) deze Algemene Voorwaarden;
c) de Dienstenomschrijving zoals geleverd aan Klant;
d) eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Aanbiedingen, offertes en Aanvragen zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Call4Less worden herroepen vóór het tot stand komen van de Overeenkomst.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt de Aanvraag van de Diensten en/of Hardware plaats door correcte en volledige invulling en (online) ondertekening door Klant.

3.3 Call4Less kan een Aanvraag slechts in behandeling nemen indien alle gevraagde noodzakelijke medewerking wordt verleend en documenten worden aangeleverd.

3.4 Indien het uiteindelijk niet toekennen van de aanvraag het gevolg is van omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de Klant zal deze gehouden zijn de door Call4Less in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

3.5 De Klant is gehouden alle informatie benodigd voor oplevering van de Dienst en/of Hardware aan Call4Less te verstrekken.

3.6 Call4Less is te allen tijde gerechtigd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van Klant.

3.7 Call4Less is gerechtigd om redelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Klant. Deze zekerheid kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een waarborgsom, een garantie van de moedermaatschappij van de Klant of een bankgarantie. Klant is verplicht op het eerste verzoek van Call4Less daartoe, een dergelijke voor Call4Less acceptabele zekerheid te verstrekken.

3.8 Call4Less is gerechtigd levering van de Diensten en/of Hardware uit te stellen dan wel op te schorten indien:

– bij Call4Less gerechtvaardigde twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant en/of niet wordt voldaan aan een door Call4Less verlangde zekerheidsstelling zoals bedoeld in artikel 3.6 en/of indien een automatische incassomachtiging ten laste van de bankrekening van Klant (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven;

– het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat Klant niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen;

– naar de beoordeling van Call4Less het vermoeden bestaat of feiten of omstandigheden bestaan, die maken dat Klant niet in overeenstemming met artikel 9 handelt.

3.9 De Overeenkomst, inclusief wijzigingen daarvan, komt tot stand:

a) door ondertekening daarvan, dan wel de datum van ondertekening door de Klant van een aanbieding van Call4Less of enig ander document; of

b) op de datum van ontvangst van de schriftelijke of elektronische bevestiging van Call4Less dat de Aanvraag van Klant is geaccepteerd; of

c) wanneer Klant Call4Less feitelijk in staat stelt met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.

3.10 Indien Klant een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de kosten van de werkzaamheden van Call4Less en de winstderving van Call4Less te vergoeden.

3.11 Mondelinge toezeggingen en/of afspraken binden Call4Less alleen indien dit door Call4Less achteraf schriftelijk/per mail aan de Klant door een daartoe (teken) bevoegde collega van Call4Less is bevestigd.

Artikel 4. Gebruik van de dienst

4.1 Of de Dienst daadwerkelijk kan worden geleverd dient door Call4Less te worden beoordeeld. Call4Less behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van extern ingeschakelde derden om de Dienst geheel of gedeeltelijk aan Klant te leveren en/ of de Klant van advies en/of ondersteuning te voorzien.

4.2 (Technische) details van de Diensten staan beschreven in de relevante wiki/ hulppagina’s en eventuele andere verstrekte documenten. Call4Less behoudt zich het recht voor deze op ieder moment eenzijdig aan te passen.

4.3 De (technische) details van de Dienst zijn zowel leidend voor Call4Less als voor de Klant ten aanzien van, en met betrekking tot de aan Klant geleverde Diensten.

4.4 Call4Less kan haar aanbod van Diensten en/of Hardware naar bepaalde bestemmingen of nummers te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken. Call4Less zal Klant hier voorafgaand van in kennis stellen.

4.5 Call4Less spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te leveren. Van garanties ten aanzien van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Dienst is echter geen sprake. Toegang tot ons platform wordt ontzegt wanneer er een betaalachterstand van 30 dagen is opgebouwd.

4.6 Call4Less spant zich in om de Dienst door middel van de door haar geleverde beveiliging ten behoeve van de Dienst te optimaliseren, maar garandeert niet dat deze beveiliging onder alle omstandigheden afdoende is. Call4Less sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een niet-optimale beveiliging, beveiligingslekken en/of (onrechtmatige) inbreuk door derden uit.

4.7 Call4Less draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de VoIP dienst, Vast-Mobiel en/of Internetdienst. Dit is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het geval indien Klant de verbinding(en) en/of router(s) van andere partijen betrekt.

4.8 Klant is op de hoogte van de meest recente versie van de Fair Use Policy (FUP) te raadplegen op de website van Call4Less.

4.9 Indien Klant ogenschijnlijk misbruik maakt van de Propositie en/of de FUP (bewust) overschrijdt, kan Call4Less Klant sommeren de Dienst op te schalen naar een aanvaardbaar niveau dat passend is bij het gebruik van de Dienst. Voor al het overige wordt verwezen naar artikel 7.14.

Artikel 5. Nummers, wachtwoorden en toegangscodes

5.1 Ten behoeve van de Dienst kan door Call4Less aan Klant een of meerdere nummers en/of e-mail-adressen en/of Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes ter beschikking worden gesteld. Klant kan geen rechten doen gelden ten aanzien van het gebruik of behoud daarvan, behoudens de wettelijke voorschriften omtrent nummerportabiliteit.

5.2 Call4Less behoudt zich het recht voor om het ter beschikking gestelde nummer, e-mailadres, domeinnaam, IP-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere toegangscode te wijzigen dan wel in te trekken. In dat geval streeft Call4Less ernaar zo spoedig mogelijk mededeling hiervan te doen aan de Klant en indien mogelijk een overgangstermijn te hanteren.

5.3 Call4Less is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan dan wel andere wet- of regelgeving waardoor ongestoord gebruik van de aan de Klant verstrekte nummers en/of, e-mailadressen en/of, Domeinnamen en/of, IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes niet meer mogelijk is.

5.4 Klant verklaart en garandeert zich te zullen onthouden van gedragingen en gebruik van nummers en/of e-mailadressen en/of domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/ of andere toegangscodes welke in strijd zijn met het nationale nummerplan, de voorschriften en beperkingen zoals door de nationale toezichthoudende autoriteiten worden gesteld in de toekenning van de nummers en andere toepasselijke wet- of regelgeving.

5.5 Klant verklaart en garandeert bekend te zijn met de regiogebondenheid van telefoonnummers. Er wordt hierbij door Call4Less vanuit gegaan dat indien de Klant een telefoonnummer gebruikt verbonden aan een specifieke regio, hij overeenkomstig handelt met de beleidsregels, wet- en regelgeving op dit gebied.

5.6 Call4Less zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de bereikbaarheid van het alarmnummer 112 te waarborgen.

Artikel 6. Tarieven

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.

6.2 Call4Less is te allen tijde gerechtigd de in artikel 7 genoemde vergoeding en tarieven alsmede mogelijk toepasselijke kortingspercentages te wijzigen. Call4Less stelt de Klant ten minste 14 dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.

6.3 Call4Less is gerechtigd om de in artikel 7 genoemde tarieven jaarlijks op een door Call4Less te bepalen datum schriftelijk te wijzigen volgens de meest recente door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex “lonen CAO zakelijke dienstverlening”. Wijzigingen van tarieven op grond van dit artikel zullen door Call4Less vooraf worden bekendgemaakt.

6.4 Call4Less is daarnaast gerechtigd het in artikel 7 genoemde tarief te wijzigen met ingang van tenminste 1 maand na mededeling van deze wijziging. Indien dit een voor Klant nadelige tariefswijziging betreft, kan Klant, indien hij het niet eens is met deze tariefswijziging, tot aan de datum van deze tariefswijziging de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is. In dit geval kan Klant Call4Less niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst. In dit kader wordt tevens verwezen naar artikel 12.2.

6.5 Indien Call4Less ten behoeve van Klant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan doordat Klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden en/of kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra bij Klant in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven van Call4Less.

6.6 Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over de volledige periode verschuldigd zijn, kan Call4Less per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.

6.7 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst geldt dat gesprekskosten per minuut worden berekend, maar Klant wordt afgerekend per seconde.

6.8 Als het verkooptarief van een betaald servicenummer (naar boven dan wel naar beneden) wordt aangepast, dan is Klant verplicht de wijziging terstond schriftelijk aan Call4Less te melden. Indien dit niet gebeurt, dan is Call4Less gerechtigd om de kickback fee (minuutprijs servicenummer-verkeer) met terugwerkende kracht niet of niet volledig uit te keren.

Artikel 7. Facturering en betaling

7.1 Betaling vindt plaats via automatische incasso. Indien Klant kiest om de factuur per overboeking te voldoen, zal Call4Less hiervoor €2,50 administratiekosten in rekening brengen. Call4Less is gerechtigd om alle nog niet in rekening gebrachte kosten gedurende 12 maanden na dato alsnog bij de Klant in rekening te brengen. Toegang tot ons platform wordt ontzegt wanneer er een betaalachterstand van 30 dagen is opgebouwd.

7.2 Als basis voor facturering zijn de door Call4Less geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik ervan bindend.

7.3 Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Call4Less is ontvangen.

7.4 Indien Klant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij dit binnen 8 dagen na factuurdatum aan Call4Less schriftelijk of per e-mail kenbaar aan de financiële administratie te maken. Van eventuele opschorting van de betalingsverplichting kan pas sprake zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van Call4Less.

7.5 Indien de bezwaren na onderzoek door Call4Less ongegrond blijken, is Klant de in redelijkheid door Call4Less gemaakte kosten verschuldigd. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de door Call4Less gegenereerde gegevens leidend.

7.6 Indien de in artikel 7.1 genoemde automatische incasso door Call4Less bij Klant niet mogelijk blijkt en/of een eerdere betaling wordt gestorneerd, is de Klant automatisch in verzuim. Call4Less zal Klant hiervan middels een ingebrekestelling direct berichten. Bij het vervallen van de betalingstermijn behoudt Call4Less zich het recht voor de vordering direct over te dragen aan een nader te kiezen instantie.

7.7 Indien het door Klant aan Call4Less totaal verschuldigde bedrag niet binnen
zeven (7) dagen na de in artikel 7.6 genoemde ingebrekestelling volledig op de bankrekening van Call4Less is bijgeschreven, dan zal Call4Less gerechtigd zijn zonder nadere aankondiging de geëigende (rechts)maatregelen te treffen ter incassering van het door Klant aan Call4Less verschuldigde bedrag.

7.8 Klant is, indien sprake is van de in artikelen 7.6 en 7.7 beschreven situatie, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voor de hoogte van deze kosten wordt uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving. Indien Call4Less kan aantonen in werkelijkheid (en redelijkerwijs noodzakelijk) hogere kosten te hebben moeten maken dan hiervoor aangegeven, komen deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.

7.9 Call4Less is bevoegd de werkzaamheden / levering van Diensten en/of Hardware aan Klant op te schorten, dan wel te beëindigen indien ondanks de ingebrekestelling als beschreven in artikel 7.6, betaling van de in geding zijnde factuur en eventuele op grond van de Overeenkomst tussen Call4Less en de Klant bijkomende kosten uitblijft. Indien betaling uitblijft zal eerst de aansluiting worden geblokkeerd voor uitgaande gesprekken. Daarna wordt deze volledig afgesloten, dit gaat in samenspraak met de gerechtsdeurwaarder.

7.10 Eventuele gerechtelijke kosten, kosten voor heraansluiting van Klant en enige andere directe en/of indirecte schade voortvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van een betalingsverplichting van de Klant aan Call4Less, komen volledig voor rekening en risico van Klant.

7.11 Betaling door Klant dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening met een vordering op Call4Less.

7.12 De door Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen vanaf de oudste factuurdatum, ook indien Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7.13 Indien op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of Klant (tijdig) aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, heeft Call4Less het recht een (aanvullende) zekerheidstelling van Klant te vragen in de vorm van een bankgarantie of borgstelling, dan wel een waarborgsom te vorderen. Vervolgens is Klant gehouden aan het eerste verzoek van Call4Less tot het stellen van zekerheid gehoor te geven.

7.14 In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder het vermoeden van oneigenlijk gebruik) is Call4Less bevoegd tussentijds te factureren.

7.15 Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Call4Less voldoet loopt hij het risico dat de dienstverlening van Call4Less aan de Klant (tijdelijk) kan worden afgebroken.

Artikel 8. (Limitering van) aansprakelijkheid

8.1 Call4Less is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als gevolg van het niet/niet goed functioneren van haar Dienst(en) en/of Hardware, Aansluitingen, Voorzieningen alsmede voor fouten met betrekking tot het porteren van nummer(s), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Call4Less.

8.2 In geen geval is Call4Less aansprakelijk voor de manier waarop Klant gebruik maakt van de door Call4Less geleverde Dienst(en) en/of Hardware, Aansluitingen en/ of Voorzieningen. Klant zal Call4Less vrijwaren voor aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van het data-, internet- en/of spraakverkeer en/ of op gegevens welke Klant verstuurt met behulp van de Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen.

8.3 Indien Call4Less op grond van artikel 8.1 aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van Call4Less beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de meest recente verzonden factuur van Call4Less met een maximum van € 1.000,- per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die in onderling verband staan, tot een maximum van €2.000,- per kalenderjaar. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet, stilstandschade en/of gederfde winst) is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade van Klant als gevolg van het niet functioneren van een Dienst die bestaat uit een telefonische of elektronische alarmvoorziening en/of kostenregistratiesysteem (waaronder Aansluitingen voor alarmmeldingen en/of elektronische betalingen) is uitgesloten.

8.4 Alle aanspraken door de Klant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Call4Less te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.

8.5 Klant zal Call4Less vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.

8.6 Klant is aansprakelijk voor al het gebruik dan wel misbruik van de Dienst en/of Hardware en de daarvoor toegekende nummer(s), domeinnamen, IP- adressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en e-mailadres(sen). Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van de gegevens. Tevens is Klant verantwoordelijk
voor de beveiliging van haar (rand)apparatuur (zoals telefooncentrales) tegen oneigenlijk gebruik van deze (rand)apparatuur door derden of inbraak in deze (rand)apparatuur door derden. Call4Less is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dit oneigenlijk gebruik en/of deze inbraak en de Klant vrijwaart Call4Less voor alle schade en/of kosten die daarmee verband houden.

8.7 Het is Klant niet toegestaan om in strijd met een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de wet en/of de Overeenkomst gebruik te maken van de Dienst en/of Hardware, met inbegrip van onrechtmatig spammen, de distributie van onrechtmatige content, hacken of enig ander misbruik. Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan. Indien er sprake is van (een redelijke reden om uit te gaan van) oneigenlijk gebruik van de Dienst en/of Hardware jegens Call4Less of derden, dan is Klant volledig aansprakelijk voor de door Call4Less en/of derden gemaakte kosten en de daardoor geleden schade, en dient Klant Call4Less schadeloos te stellen.

8.8 Call4Less heeft het recht om bevoegde overheidsinstellingen en derden met relevante belangen op basis van een wettelijke taak daarbij onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het oneigenlijke gebruik, met inbegrip van persoonsgegevens, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt.

8.9 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) aan de zijde van Call4Less kan Klant Call4Less niet op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Call4Less niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van handelen dan wel nalaten van Klant, defecten en/of storingen in de (rand)apparatuur, de systemen en/of het netwerk van de Klant, oneigenlijk gebruik van of inbraak in de (rand)apparatuur (zoals telefooncentrales) van Klant, fraude, misbruik, onderhoud, oorlog(sgevaar), oproer, terreur, aanslagen, molest, brand, waterschade, vorst, “onwerkbaar weer”, blikseminslag, storm, overstroming, aardbeving, (nucleaire) explosies, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, veiligheids- en milieueisen (zoals vervuilde grond, verzakkingen van grond en/of gebouwen, en asbest), geweigerde en/of beperkte toegang tot percelen en/of gebouwen, door grondeigenaren gestelde voorwaarden (zoals aanbrengen sierbestrating of bepaalde werken), vertragingen in het verkrijgen van benodigde vergunningen, kabelbreuk(en) veroorzaakt door derden, storingen of tekortkomingen in (communicatieve) dienstverlening van derden en in geval van een vorm van cybercriminaliteit (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: DDoS aanvallen, hacks en ransomeware).

Artikel 9. Verplichtingen voor de Klant

9.1 Klant zal zich onthouden van elk handelen en nalaten jegens Call4Less dat strijd met wettelijke bepalingen en/of bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst oplevert of kan opleveren.

9.2 Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels voor internetgebruik. Het is mogelijk dat de Dienstbeschrijving hierover aanvullende concrete bepalingen bevat. De Klant zal zich ook houden aan de op de desbetreffende Dienst(en) toepasselijke gedragsregels.

9.3 Klant dient alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan Call4Less in geval dat door Call4Less wordt gewenst, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ter oplossing van een storing of probleem.

9.4 Communicatie tussen Klant en Call4Less vindt plaats conform maatschappelijke normen en met inachtneming van een gelijkwaardige behandeling. Ingeval van belediging, danwel van enig ander ongepast taalgebruik of ongewenst gedrag jegens een medewerker van Call4Less of jegens Call4Less dan wel een aan haar gelieerde entiteit, kan dit voor Call4Less aanleiding zijn de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Hierbij wordt een redelijke termijn in acht genomen.

Artikel 10. Bescherming van gegevens

10.1 Call4Less beschikt over software welke gecertificeerd is onder kwaliteitsmanagementsysteem, conform ISO-27001. De leveranciers dragen zorg voor beveiliging van gegevens door passende maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

10.2 Partijen verzamelen niet meer persoons-, gebruiks- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de Dienst(en) en haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts verwerkt conform geldende wettelijke bepalingen, waaronder de AVG. Partijen dienen betrokkenen actief te informeren over de wijze waarop zij persoonsgegevens gebruiken.

10.3 Klant geeft toestemming om zijn gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de databanken of geautomatiseerde bestanden die Call4Less aanlegt in het kader van haar dienstverlening en facturering. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. Een en ander wordt nader toegelicht in het privacy statement op de website van Call4Less.

10.3 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten is opgelegd.

10.4 Ingeval er sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) geldt dat voor de gevolgen tussen Partijen enkel geldt hetgeen is bepaald in het tussen Call4Less en Klant van toepassing verklaarde verwerkersaddendum. Het verwerkersaddendum wordt bij het aangaan van de Overeenkomst door Call4Less ter beschikking gesteld en is tevens te raadplegen op de website van Call4Less. Indien
Call4Less optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bepaald in de AVG, zal zij de geldende wet- en regelgeving hieromtrent in acht nemen.

Artikel 11. Contractsoverneming

11.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van Call4Less.

11.2 In geval van conflict tussen vennoten/ eigenaren van een onderneming
over het gebruik van de Dienst dan wel de Overeenkomst met Call4Less worden (wijzigingen aan) de Dienst niet uitgevoerd totdat er een schriftelijke (vaststellings) overeenkomst tussen vennoten/ eigenaren van de onderneming is gesloten, dan wel een vonnis ligt die ten uitvoer kan worden gebracht.

11.3 Indien door Call4Less niet kan worden vastgesteld aan wie de Dienst toebehoort, wordt door haar eerst uitgegaan van de tekenbevoegde die de eerste Overeenkomst tussen Call4Less en de Klant heeft ondertekend dan wel tussentijdse wijzigingen die hierin werden aangebracht en naar Call4Less op de juiste wijze zijn gecommuniceerd. Indien dit niet kan worden vastgesteld, wordt uitgegaan van de natuurlijke persoon/entiteit die de facturen aantoonbaar heeft voldaan in de zes maanden voorafgaande aan het verzoek.

Artikel 12. Looptijd (duur) en beëindiging van de Overeenkomst

12.1 De Overeenkomst komt tot stand op de datum zoals bepaald in artikel 3.9. Facturering van een Dienst en/of Hardware vindt plaats vanaf deze datum. Deze datum kan ook een deeloplevering betreffen. Call4Less zal de Klant informeren wanneer de Klant de afgenomen Dienst(en) en/of Hardware in gebruik kan nemen.

12.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt dat de Overeenkomst per jaar opzegbaar is.

12.3 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen in geval:

a) de andere Partij na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen;
b) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard dan wel in surséance van betaling verkeert;
c) de andere Partij surséance dan wel faillissement heeft aangevraagd, dan wel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, dan wel dat Call4Less daarover op de hoogte is gesteld door derden.
d) indien een situatie zich voordoet als omschreven in de artikelen 4.9 en/of 8.7 en/of 9.4.

12.4 Call4Less is gerechtigd de levering van Diensten en/of Hardware zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:

a) Klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn er geen blijk van heeft gegeven alsnog na te zullen komen;

b) er sprake is van (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de Aansluiting, de Dienst of daarmee verband houdende voorzieningen, faciliteiten en/of diensten (zoals, maar niet beperkt tot ter beschikking gestelde (informatie)nummers, al dan niet door de Klant;

c) er sprake is van een overmachtsituatie veroorzaakt door een niet aan Call4Less toerekenbare tekortkoming;

d) de situatie zich voordoet zoals omschreven in de artikelen 4.9 en/of 8.7 en/of 9.4. Hier wordt uitdrukkelijk naar verwezen;

e) er sprake is van zwaarwegende redenen op grond waarvan in redelijkheid niet langer van Call4Less kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te houden.

12.5 Bij opschorting of Opzegging als in artikel 12.4 bedoeld ontstaat voor Call4Less geen aansprakelijkheid jegens Klant en/of derden. In het geval van aanwijzingen van misbruik of (een vermoeden van) oneigenlijk gebruik, heeft Call4Less daarnaast tevens het recht om alle aan de Klant openstaande, en toekomstig aan Klant verschuldigde, betalingen in te houden, teneinde de belangen, kosten en schade van Call4Less en/of derden te waarborgen. Indien Call4Less na onderzoek beoordeelt dat sprake was van misbruik of oneigenlijk gebruik en Klant niet onomstotelijk het tegendeel heeft bewezen, worden de daarop betrekking hebbende vergoedingen definitief niet uitbetaald aan Klant. Bij opschorting of opzegging als in artikel

12.6 bedoeld zullen alle vorderingen van Call4Less aan Klant voortvloeiende uit de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar worden.

12.7 Indien er sprake is van administratieve partner-accounts en indien de Overeenkomst met Klant op grond van artikel 12 van rechtswege dan wel door Call4Less wordt beëindigd, is Call4Less gerechtigd om deze accounts te benaderen teneinde een directe levering van de Diensten door Call4Less aan deze te bewerkstelligen en daarmee continuïteit van de dienstverlening door Call4Less te kunnen garanderen.

12.8 Voor het opzeggen van de Dienst(en) wordt verwezen naar de website van Call4Less. Van een rechtsgeldige Opzegging is sprake indien deze door Call4Less schriftelijk is bevestigd.

12.9 Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd met automatische verlenging tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit en tenzij partijen anders overeenkomen. Overeenkomsten hebben een minimum looptijd van twaalf (12) maanden. Indien partijen geen looptijd overeenkomen is de looptijd van de overeenkomst automatisch twaalf (12) maanden of vierentwintig (24) maanden.

12.10 Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst steeds voortgezet voor een aansluitende, zelfde periode, tenzij een der partijen de overeenkomst tenminste twee (2) maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk opzegt.

Artikel 13. Beheer van de systemen van Call4Less

13.1 Call4Less is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.

13.2 Call4Less is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de toegangsprocedure (inlogprocedure) van de Diensten.

13.3 Call4Less is niet aansprakelijk voor schade van Klant als gevolg van het in artikel 13.1 en/of artikel 13.2 gestelde.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en knowhow

14.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door Call4Less aan de Klant geleverde Dienst(en) en (bruikleen)producten alsmede de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Call4Less ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, gebruikersdocumentatie, rapporten, reclamematerialen, adviezen, logo’s en afbeeldingen, komen uitsluitend toe aan Call4Less.

14.2 Het is Klant niet toegestaan om gebruik te maken van handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Call4Less, tenzij de Klant hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Call4Less heeft ontvangen. In dit laatste geval zal Klant zich houden aan de richtlijnen en instructies van Call4Less ter zake. Een uitzondering hierop wordt gemaakt ten aanzien van het logogebruik in het geval er sprake is van een Call4Less reseller en/of administratief partner.

14.3 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de (bruikleen)producten van Call4Less te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Call4Less en Klant zullen te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij omtrent elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van deze Overeenkomst hebben uitgewisseld / zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat die gegevens en informatie van vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

15.2 De in artikel 15.1 beschreven geheimhoudingsplicht zullen Partijen eveneens opleggen aan hun betrokken werknemers en aan door hen ingeschakelde derden.

15.3 De geheimhoudingsplicht blijft nog drie (3) jaren na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 16. Toepasselijk recht en jurisdictie

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de totstandkoming ervan alsmede alle overige afspraken tussen Call4Less en Klant is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

Artikel 17. (Wijzigingen in de) Algemene Voorwaarden en slotbepalingen

17.1 Call4Less is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden bekendgemaakt, waaronder op of via de factuur.

17.2 Veertien dagen na bekendmaking ervan treden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven.

17.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Call4Less. Zij worden op verzoek van Klant kosteloos toegezonden door Call4Less. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

17.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van Klant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Call4Less eerst van kracht worden nadat Call4Less daarvan schriftelijk door Klant in kennis is gesteld.

17.5 Klant is verplicht van iedere (voorgenomen) adreswijziging en/of wijziging van (facturatie)gegevens onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan Call4Less. Klant kiest in haar relatie tot Call4Less uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de Klant aan Call4Less schriftelijk opgegeven adres.

17.6 Klant dient in geval van een (mogelijk) faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling Call4Less hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.